PRIVCACYBELEID VAN GITAARLESSENDENHAAG.NL

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die gitaarlessendenhaag.nl verwerkt van haar cursisten. Wij respecteren uw privacy en geven in deze alinea aan hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Indien je cursist wordt bij gitaarlessendenhaag.nl of om een andere reden persoonsgegevens aan gitaarlessendenhaag.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
gitaarlessendenhaag.nl, Kranenburgweg 45, tel: 070 3542594, KvK 27350469 Olaf Tarenskeen Music. De beheerder is bereikbaar via cgsstrngs@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt gitaarlessendenhaag.nl
2.1 In het kader van je inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 gitaarlessendenhaag.nl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de te volgen lessen en de eventuele opzegging daarvan, b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van gitaarlessendenhaag.nl,
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betalingen van cursussen en workshops.

E-mail berichtgeving:
gitaarlessendenhaag.nl gebruikt je naam en e-mailadres voor een e-mail nieuwsbrief met informatie over lessen, workshops en andere cursusgebonden activiteiten. Voor afmelding voor deze mailings kun je een email sturen naar de beheerder.

3. Bewaartermijnen
gitaarlessendenhaag.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je cursus tot maximaal een half jaar na afloop van de gevolgde cursus. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft gitaarlessendenhaag.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 De gitaarlessendenhaag.nl website kan bezocht worden door personen die jonger zijn dan 16 jaar. De persoonlijke gegevens die zij verstrekken via het contactformulier worden na 7 dagen niet meer bewaard op deze site. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien u er van overtuigd bent dat gitaarlessendenhaag.nl zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan kunt u
contact opnemen en verwijderen wij deze informatie.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van gitaarlessendenhaag.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. gitaarlessendenhaag.nl zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop gitaarlessendenhaag.nl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de beheerder van gitaarlessendenhaag.nl.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie cgsstrngs@gmail.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Gegevensbeheerder O.Tarenskeen is gevestigd in Kranenburgweg 45 2581 XW Den Haag. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact opnemen.

mei 2018